Zoete Potjes

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere tussen koper en verkoper gesloten vereenkomst. In geval de algemene aankoop- en betalingsvoorwaarden van de koper tegenstrijdig zouden zijn met onderhavige voorwaarden of bijkomende punten zouden regelen. zullen zij als niet bestaande worden beschouwd.


Artikel 2
De goederen werden geleverd zoals bepaald op de voorzijde van de factuur. De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te zien. Elke klacht nopens de staat van onze koopwaren moet. op straffe van verval. binnen de twee dagen na de levering per aangetekende brief aan ons worden gemeld. in geen geval kan enige klacht worden aanvaard wanneer de goederen bij hun aankomst. door de bestemmeling. zonder voorbehoud werden in ontvangst genomen of wanneer de goederen. reeds werden behandeld. De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.


Artikel 3
De prijs is deze zoals overeengekomen. tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen. lonen. energie...). In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. De prijs geldt exclusief levering. vervoer en verzekeringskosten.


Artikel 4
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete. schedevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De verkoper is nooit aansprakelijk voor laattijdige of onmogelijke levering in geval van overmacht of in gebreke blijven van de eigen leveranciers.


Artikel 5
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom. kosten en interesten. Van zodra de goederen zijn geleverd ligt het risico voor gebeurlijke schadegevallen of diefstal volledig bij de koper.


Artikel 6
De prijs is behoudens strijdige vermelding op de factuur contant betaalbaar. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper. In geval van niet betaling zal de prijs worden verhoogd met een forfaitaire niet-verminderbare vergoeding van 10% van het totale factuurbedrag of een minimum van 50.00€. Daarenboven zijn op het totale factuurbedrag verwijlintresten verschuldigd conform de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.


Artikel 7
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. alsmede op alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten. is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de Vrederechter te Lennik of de Nederlandstalige Rechtbanken te Brussel.


FOLLOW US